اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹

تفاوت joint و constraint در نرم افزار اینونتور

بعد از طراحی قطعات وقتی قصد درایم در محیط assembly آنها را بر روی هم سوار کنیم یه سراغ روابط حاکم بین قصعات می رویم. اینکه نسبت به هم چطور قرار می گیرند. بنابراین تب Relatioships جای است که یه […]